Subtitles in Romanian
Subtitles in Croatian

Social Enterprise (English)

Introduction:

In many communities there is an urgent need for regular work and whilst a small business may be a way forward, not everyone will either want to take the risk of starting something for themselves, or may not have the entrepreneurial skills to give it the best chance of success.

In some communities a local church or NGO has begun a social entreprise in order to create employment for a wider group of people.

If you, your Church, or NGO are interested in exploring this way of helping to create jobs, then we are gathering people with some experience in this area to begin a dialogue. Click here for more information.

How does it work:

We would arrange a series of initial small group, zoom calls. The first call would be about getting to know one another and to learn about your situation and to hear about the business you are currently running or would like to begin.

The second zoom call would be “going deeper” and trying to deal with some specific issues.

On this second call we would do a “walk around” on camera of a developing social enterprise.

What Next

At the conference in May we will establish a specfic workshop for people who have been through the zoom meetings in order to begin to go deeper still and provide practical guidance and discussion groups.

On Site Visits

For those who are really keen to “get started” we will set up an on site visit where you can visit a functioning social enterprise in the Balkans and meet some of the staff and have time for detailed questions and advice.

We can then (where appropriate) arrange a visit to your community, to see the resouces that you have available and to discuss your idea and its implementation in more detail.

Mentoring

It is not easy to begin this kind of journey on your own. We know because we have done it.

We are able to provide a limited number of mentoring opportunities where we can connect you to people who have been on this journey for a while who will make themselves available via zoom for a series of monthly calls.

Društveno preduzeće (Srbian )

Uvod:

U mnogim zajednicama postoji hitna potreba za redovnim radom i dok mali biznis može biti put napred, neće svi hteti da rizikuju da započnu nešto za sebe, ili možda neće imati preduzetničke veštine da mu daju najbolju šansu uspeha.

U nekim zajednicama lokalna crkva ili nevladina organizacija pokrenula je društveno preduzeće kako bi stvorila zaposlenje za širu grupu ljudi.

Ako ste vi, vaša crkva ili nevladina organizacija zainteresovani da istražite ovaj način pomoći u otvaranju radnih mesta, onda okupljamo ljude sa određenim iskustvom u ovoj oblasti da započnemo dijalog. Kliknite ovde za više informacija.

Kako to funkcioniše:

Organizovali bismo seriju početnih malih grupnih poziva na Zoomu. Prvi poziv bi bio da se upoznamo i da saznamo više o vašoj situaciji i da čujemo o poslu koji trenutno vodite ili biste želeli da započnete.

Drugi poziv na Zoomu bi bio „dublje“ i pokušaj da se pozabavimo nekim specifičnim problemima.

Na ovom drugom pozivu bismo „prošetali“ kamerom socijalnog preduzeća u razvoju u kojem mi radimo. 

Šta dalje

Na konferenciji u maju 2022. ćemo uspostaviti posebnu radionicu za ljude koji su prošli kroz zoom sastanke kako bi počeli da idemo još dublje i pružimo praktične smernice i grupe za diskusiju.

Posete na licu mesta

Za one koji su zaista željni da „počnu“ organizovat ćemo  posetu na licu mesta gde možete posetiti funkcionalno socijalno preduzeće na Balkanu i upoznati se sa nekim od zaposlenih i imati vremena za detaljna pitanja i savete.

Zatim možemo (gde je to prikladno) da organizujemo posetu vašoj zajednici, da vidimo resurse koje imate na raspolaganju i da detaljnije razgovaramo o vašoj ideji i njenoj primeni.

Mentorstvo

Nije lako samostalno započeti ovakvo putovanje. Znamo jer smo to uradili.

U mogućnosti smo da pružimo ograničen broj mentorskih mogućnosti gde možemo da vas povežemo sa ljudima koji su već neko vreme na ovom putovanju i koji će biti dostupni putem zoom-a za seriju mesečnih poziva.